dziennik ustaw ustawa o pomocy spo��ecznej


Dziennik Ustaw Dz.U.2023.901 t.j. Akt obowiązujący Wersja od: 22 czerwca 2023 r. do: 31 października 2023 r. Pomoc społeczna. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społ

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2023 r. Poz. 1693. USTAWA. dnia 28 lipca 2023 r. zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o...

o pomocy społecznej. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy. Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 3) organizację pomocy społecznej; 4) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie ...

o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 64 po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r. Poz. 1508 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 3) organizację pomocy społecznej;

Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej Tekst pierwotny 1.

USTAWA. dnia 15 kwietnia 2021 r. zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Art. 1. W ustawie...

Ustawa Data ogłoszenia: 2023-08-24 Data wydania: 2023-07-28 Data wejścia w życie: 2023-11-01 Uwagi: art. 1 pkt 10, pkt 14 w zakresie dodawanego art. 55c, pkt 17 lit. b oraz pkt 20 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Organ wydający: SEJM Hasła:

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Tekst aktu: D20220066L.pdf. Tekst ogłoszony: D20220066.pdf. Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym. Data ogłoszenia: 2022-01-12.

Dziennik Ustaw Monitor Polski . Dzienniki wojewódzkie. ... Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Pokaż treść w pełnym oknie . Permalink ELI:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2023 r. Poz. 1429 ... ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, informacje, o których mowa w art. 15, przez ... sach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla ...

Dziennik Ustaw Dz.U.2023.901 t.j. Akt obowiązujący Wersja od: 22 czerwca 2023 r. do: 31 października 2023 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 3)

Aktualizacja: 16.05.2023, 23:00. Dz.U. jednolity tekst ustawy o pomocy społecznej. W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy o pomocy społecznej, który obejmuje m.in....

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. 16.05.2023. ... Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 2 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. {"register":{"columns":[]}} stopka Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ADRES. Al. Ujazdowskie 1/3. 00-583 Warszawa ...

Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 3) organizację pomocy społecznej; 4) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

Wersja od: 13 lipca 2001 r. USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 24 sierpnia, a nowe przepisy wejdą w życie już 1 listopada.Warto się z nimi zapoznać już teraz, zwłaszcza że nowe usługi społeczne obejmują również formy niewymagające przygotowania specjalistycznego, więc mogą dotyczyć ...

Mowa o nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przygotowanej przez MRiPS. Nowela zwiększa z 250 zł do 400 zł dodatek za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. ... Data ogłoszenia: 29/08/2023: Data wejścia w życie: 30/08/2023: Najnowsze akty prawne. Dziennik Ustaw z 2023 r. pozycja: 2082 ...

Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej, którą opublikowano w czwartek w Dzienniku Ustaw, zakłada m.in. zwiększenie dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych, zniesienie ...

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich - polska ustawa, uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, regulująca kwestie prawne związane z postępowaniem w sprawach nieletnich, obowiązująca od 1 września 2022 roku.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powier...

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2023 r. Poz. 1860 USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.

1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 pkt 15 otrzymuje brzmienie: "15) średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej - kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, o których mowa w art. 55 ...

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), 2) ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 66),

About dziennik ustaw ustawa o pomocy spo��ecznej

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly