dziennik ustaw wojew��dztwa ma��opolskiego


Data aktu. Data publikacji. Tytuł. Pdf. 4001. 25.05.2023. ----. 02.06.2023. Uchwała nr LXII/674/2023 Rada Miejska w Krzeszowicach z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2023 rok NR LVII/621/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Postanowienie Nr 146/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 15 września 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Pcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2023 poz. 6170.

Uchwała Nr 1855/2023 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2023 poz. 6142.

REKLAMA Uchwała Nr XXXVII/418/2022 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Wojnicz przedszkolach publicznych. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2022 poz. 5059

Lokalizacja punktów wydawania preparatów stabilnego jodu na terenie województwa małopolskiego. Małopolski Urząd Wojewódzki. Służby wojewody. Dzienniki urzędowe i zarządzenia wojewody. Rejestry. Sprawdź stan sprawy. Komunikaty. Praca w urzędzie. Zamówienia publiczne.

Dziennik Ustaw Monitor Polski . Dzienniki wojewódzkie. ... Lubelskiego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ...

Dz.U. 2022 poz. 2813. obowiązujący. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U. 2022 poz. 2812.

Przejdź do Dziennika Urzędowego województwa: dolnośląskiego; kujawsko-Pomorskiego; lubelskiego; lubuskiego; łódzkiego; małopolskiego; mazowieckiego; opolskiego; podkarpackiego; podlaskiego; pomorskiego; śląskiego; swiętkorzyskiego; warmińsko-Mazurskiego; wielkopolskiego; zachodnio-Pomorskiego

Dziennik Ustaw (skrót legalny [1]: Dz. U., skrót poprawny językowo: DzU albo Dz.U. [2] uwaga do skrótu ), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - najważniejszy polski dziennik urzędowy. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Dziennik Ustaw Dz.U.2022.2230 t.j. Akt obowiązujący Wersja od: 27 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r. System oświaty. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświ ... kierownika kuratorium oświaty jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie; 9)

Rozporządzenie Data ogłoszenia: 2023-04-05 Data wydania: 2023-03-30 Data wejścia w życie: 2023-04-06 Organ wydający: MIN. EDUKACJI I NAUKI Hasła: dzieci oświata i wychowanie

Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski są wydawane w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku polskim. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Wprowadza ona zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne, które modyfikują zasadę "Apteka dla Aptekarza". Przepisy dotyczące aptek wejdą w życie 28 września. Beata Dązbłaż 14.09.2023. Akty prawne Dziennik Ustaw z dnia 12 maja 2022 - Akty Prawne.

Dz.U. 2023 poz. 1342. obowiązujący. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane. Dz.U. 2023 poz. 1339.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim.

Dziennik-Ustaw; Zagraj z nami! Dziennik-Ustaw. Wielki słownik ortograficzny PWN* Dzien•nik U•staw Rzeczy•po•spolitej Pol•skiej Dziennika U•staw Rzeczy•po•spolitej Pol•skiej (skróty: DzU RP, Dz.U. RP, DzU) Słowniki PWN - zobacz ofertę >> Zasady pisowni i interpunkcji

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. 2020 poz. 2381. uznany za uchylony.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia poniedziałek, 8 listopada 2021 r. Poz. 2836 OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO dnia 23 lutego 2021 r. sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2023 r. z podziałem na województwa : M.P. 2023 poz. 684 : akt indywidualny: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr rej. 170/2023 o nadaniu odznaczeń

Lista dzienników według daty × Od dnia 10 czerwca 2013 r. publikacja uchwał nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Opolskiego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

About dziennik ustaw wojew��dztwa ma��opolskiego

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly